cez

CEZnazwa

CEZ Iława

Ogłoszenia

EGZAMINY WYRÓWNUJĄCE RÓŻNICĘ PROGRAMOWĄ - 20-21.11.2021R.
Przypominam słuchaczom ZLO w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim zdającym egzaminy wyrównujące w dniach 20-21.11.2021r. o wniesieniu opłaty za egzamin. Opłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły przed egzaminem.

                                    Dyrektor

PREZENTACJE Z GEOGRAFII DLA KL. II ZLO W IŁAWIE:
W zakładce "Zadania dla wszystkich" znajdują się prezentacje z geografii dla słuchaczy kl. II ZLO w Iławie do wykorzystania i przygotowania się do egzaminu z geografii w dniu 20.11.2021r.

                                     Dyrektor

W DNIACH 06-07.11.2021R. SEKRETARIAT ZLO BĘDZIE NIECZYNNY:
W dniach 06-07.11.2021r. sekretariat Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim będzie NIECZYNNY.

                                      Dyrektor

WYRÓWNANIE RÓŻNIC PROGRAMOWYCH W KL. II i III ZLO W IŁAWIE I NML:
Egzaminy wyrównujące różnice programowe dla słuchaczy kl. II i III ZLO w Iławie i klasy III  ZLO w NML odbędą się w dniach 20-21.11.2021r. w/g podanego wcześniej harmonogramu.
Obecność na egzaminach wyznaczonych słuchaczy jest OBOWIĄZKOWA.

                                      Dyrektor

ODWOŁANE ZAJĘCIA LEKCYJNE W ZLO W IŁAWIE W SOBOTĘ  06.11.2021R.
W związku z pracą Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie w sobotę 06.11.2021r. zajęcia lekcyjne Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iławie w sobotę 06.11.2021r. zostają ODWOŁANE. Zajęcia lekcyjne w ZLO w Iławie w niedzielę 07.11.2021r. odbędą się zgodnie z planem lekcji.

                                        Dyrektor

UWAGA SŁUCHACZE KLASY II ZLO W IŁAWIE:
Proszę sprawdzić w zakładce "Egzaminy" terminy pierwszych egzaminów semestralnych
z fizyki, geografii i biologii w br. szkolnym.

                                         Dyrektor

UWAGA SŁUCHACZE KLASY II ZLO W IŁAWIE:
Od 23.10.2021r. rozpoczynają się zajęcia lekcyjne z nowych przedmiotów: geografia, fizyka, chemia i biologia. Na każdy przedmot przypada tylko 8-10 godzin lekcyjnych. Będą tylko dwa spotkania po 4 godz. + egzamin z danego przedmiotu. Obecność słuchaczy na w/w zajęciach lekcyjnych jest OBOWIĄZKOWA. Przypominam, że warunkiem dopuszczenia  do egzaminu jest uczestniczenie słuchacza w 50% zajęć lekcyjnych            z danego przedmiotu.

                                           Dyrektor

PIERWSZE ZAJĘCIA LEKCYJNE W ZLO W IŁAWIE I NML - 2021/22:
Pierwsze zajęcia lekcyjne w roku szklonym 2021/22 w ZLO w Iławie i NML odbędą              się w dniach 18-19.09.2021r. od godz. 8,00. Plan lekcji będzie znajdował sie na szkolnej stronie internetowej w zakładce Plan lekcji od czwartku 16.09.2021r.

                                              Dyrektor

 

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE SŁUCHACZY ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD WRZEŚNIA 2021R. W IŁAWIE I NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM: 

 Spotkanie organizacyjne słuchaczy rozpoczynających naukę od września 2021r.                  w Zaocznym LO dla Dorosłych odbędą się w następujących terminach:
ZLO w  Iławie - 11.09.2021r. (sobota) o godz. 10,30 -  Iława ul. Wiejska 11 (budynek SP5)
ZLO w Nowym Mieście Lubawskim - 11.09.2021r. (sobota) o godz. 12,30 - NML               ul. Działyńskich 14 (budynek SP3)

                                             Dyrektor

 

SPRAWDZENIE OCEN Z EGZAMINU Z J. ANGIELSKIEGO KL. II ZLO W NML:
Aby sprawdzić otrzymaną ocenę z egzaminu z j. angielskiego kl. II ZLO w Nowym Mieście Lubawskim należy ponownie wejść na swój test w programie Teams.

                                 Dyrektor

EGZAMINY SEMESTRALNE W CZERWCU 2021R. DLA SŁUCHACZY KL. II ZLO W IŁAWIE I NML:
Egzaminy semestralne w czerwcu 2021r. dla słuchaczy kl. II Zaocznego LO dla Dorosłych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim zaliczające semestr IV w roku szkolnym 2020/21 odbędą się STACJONARNIE w szkole w/g harmonogramu przedstawionego wcześniej w zakładce "EGZAMINY". Obecność słuchaczy obowiązkowa.

                                     Dyrektor

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21 KLASY III ZAOCZNEGO LO W IŁAWIE:
Przypominam, że zakończenie roku szkolnego 2020/21 klasy III Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iławie i wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się w sobotę 22.05.2021r. w auli budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie ul. Wiejska 11 o godz. 12,30. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

                                       Dyrektor

ZAJĘCIA LEKCYJNE W DNIU 22.05.2021R. DLA SŁUCHACZY KL. II ZLO W IŁAWIE I NML:
Zajęcia lekcyjne w sobotę 22.05.2021r. dla słuchaczy klasy II Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim odbędą się zdalnie.

                                      Dyrektor

PILNE !! ZMIANA TERMINU EGZAMINU SEMESTRALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  DLA SŁUCHACZY KLASY II Z NML:
W związku z planowanym pobytem w szpitalu w czerwcu 2021r. nauczyciela języka angielskiego z Zaocznego LO dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim termin egzaminu semestralnego z języka angielskiego w klasie II  zaliczającego semestr IV zostaje przyśpieszony i odbędzie się zdalnie w następujacych terminach:
- część pisemna - 09.05.2021r. /niedziela/ w godz. 14,40-16,10 (na ostatnich zajęciach
  lekcyjnych)
- część ustna - 23.05.2021r. /niedziela/ o godz. 10,00
 Za nagłą zmianę w terminach egzaminów przepraszamy. Pozostałe egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem (zdalnie lub stacjonarnie w zależności od decyzji  Ministra Edukacji i Nauki).

                                          Dyrektor

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA SŁUCHACZY KLASY III ZLO W NML:
Zakończenie roku szkolnego 2020/21 słuchaczy klasy III ZLO w NML i wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się w sobotę 01 maja 2021r. o godz. 11,00  w auli budynku Szkoły Podstatwoej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim. Obecność obowiązkowa.

                                          Dyrektor

PRZESUNIĘCIE TERMINU EGZAMINÓW WYRÓWNUJĄCYCH DLA KASY II:
W związku z przedłużajacym się zdalnym nauczaniem w szkołach ponadpodstawowych termin zdawania egzaminów wyrównujących różnice programowe z ZLO w Iławie i NML zostaje przsunięty na kolejny semestr (jesień) po powrocie słuchaczy do szkół.

                                           Dyrektor

EGZAMINY SEMESTRALNE KOŃCOWE KLASY III ZLO W NML W KWIETNIU 2021R.
Egzaminy semestralne końcowe pisemne i ustne odbędą się zdalnie w/g podanego wcześniej harmonogramu z wykorzystaniem programu Teams. Egzaminy pisemne i ustne będą miały podobną formę jak odbyte egzaminy w styczniu 2021r. Brak zdanych egzaminów jest równoznaczne z brakiem zaliczenia VI semestru i brakiem ukończenia szkoły. Proszę podczas zdawania w/w egzaminów nie korzystać z internetu mobilnego (telefonu), ponieważ mogą zaistnieć problemy z połączeniem z nauczycielem i ze zdawaniem egzaminu.
Sesja poprawkowa planowana jest w czerwcu 2021r.
ŻYCZYMY POMYŚLNEGO ZDAWANIA EGZAMINÓW.

                                                 Dyrektor

 

EGZAMINY SEMESTRALNE KOŃCOWE KLASY III ZLO W IŁAWIE W KWIETNIU 2021R.
Egzaminy semestralne końcowe pisemne i ustne odbędą się zdalnie w/g podanego wcześniej harmonogramu z wykorzystaniem programu Teams. Egzaminy ustne zostaną przerowadzone w/g harmonogramu zdalnie on-line przez program Teams w godz. 8,00- 12,00. Każdy słuchacz ma obowiązek połączenia się z nauczycielem w godz. 8,00-12,00 w dowolnej kolejności i zdawania wyznaczonych egzaminów. Brak zdanych egzaminów jest równoznaczne z brakiem zaliczenia VI semestru i brakiem ukończenia szkoły. Proszę do zdawania w/w egzaminów nie korzystać z internetu mobilnego (telefonu), poniważ mogą zaistnieć problemy z połączeniem się  z nauczycielem i ze zdawaniem egzaminu. Sesja poprawkowa planowana jest w czerwcu 2021r.
ŻYCZYMY POMYŚLNEGO ZDAWANIA EGZAMINÓW.

                                                 Dyrektor

UWAGA SŁUCHACZE KLASY III ZLO W IŁAWIE:
W związku z licznymi prośbami słuchaczy klasy III z ZLO w Iławie związanymi z trudnościami finansowymi czesne za naukę za miesiąc kwiecień 2021r. należy wpłacić      do piątku 16.04.2021r. (przed egzaminami ustnymi), a za miesiąc maj 2021r. do dnia 22.05.2021r.
W sobotę 22.05.2021r. o godz. 12,30 odbędzie się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły w auli SP5 w Iławie ul. Wiejska 11.

                                                 Dyrektor

OPŁATY SŁUCHACZY KLASY III ZLO W IŁAWIE I NML KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W KWIETNIU 2021R.
Słuchacze klasy III ZLO w Iławie i NML kończący naukę w kwietniu 2021r. wnoszą opłatę za naukę do maja 2021r. włącznie. Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do końcowych egzaminów semestralnych.

                                                  Dyrektor

DODATKOWY TERMIN JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA  SŁUCHACZY KLASY III ZLO  W IŁAWIE:
W sobotę 27.03.2021r. w godzinach 8,00 - 10,15 dla słuchaczy klasy III ZLO w Iławie odbędą się zdalne zajęcia lekcyjne z języka angielskiego.

                                                  Dyrektor

ZMIANY ORGANIZACYJNE W ZLO W IŁAWIE I NML:
W klasie II w ZLO w Iławie i NML po zakończonym przedmiocie "Przyroda" od IV semestru 2020/21 nauczanym przedmiotem będzie "Historia i społeczeństwo". Otrzymana ocena   z przedmiotu "Przyroda" będzie wpisana na świadectwie ukończenia szkoły. W związku z rezygnacją z pracy w ZLO w NML Pani Karoliny Szałkowskiej od nowego semestru 2020/21 matematyki będzie uczył Pan Rafał Zachwieja.

                                                      Dyrektor

EGZAMINY SEMESTRALNE DLA SŁUCHACZY KLASY II i III ZLO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM -  STYCZEŃ 2021R.
Rada Pedagogiczna ZLO w Nowym Mieście Lubawskim ustaliła, że egzaminy semestralne pisemne i ustne dla klasy II i III odbędą się zdalnie w/g harmonogramu w zakładce "Egzaminy". Proszę przestrzegać terminów egzaminów, godzin rozpoczęcia i zakończenia egzaminów, godzin przekazywania prac pisemnych do nauczyciela, godzin rozpoczęcia i zakończenia egzaminów ustnych (egzamin ustny trwa tylko 15 min./osobę).
Proszę rygorystycznie przstrzegać w/w terminów i godzin przeznaczonych na egzaminy ponieważ program Teams automatycznie po wyznaczonym czasie wyłączy się.
Słuchacze, którzy jeszcze nie oddali prac kontrolnych, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych proszeni są o pilny kontakt z nauczycielem danego przedmiotu.

                                                                 Dyrektor

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE SŁUCHACZY KLASY II i III  ZLO W  IŁAWIE PODCZAS ZDAWANIA  EGZAMINÓW  USTNYCH  W  SZKOLE - STYCZEŃ 2021R.
Aby zachować bezpieczeństwo podczas zdawania egzamnów ustnych każdy słuchacz powinien :
1. być zdrowy,
2. być w masce,
3. zdezynfekować dłonie,
4. zachować 2 m dystans społeczny,
5. być w rękawiczkach,

                                                              Dyrektor

EGZAMINY SEMESTRALNE DLA SŁUCHACZY KL. II i III ZLO W IŁAWIE - STYCZEŃ 2021R.
Rada Pedagogiczna ZLO w Iławie ustaliła, że egzaminy semestralne pisemne dla klasy  II i III odbędą się zdalnie w/g podanego harmonogramu w zakładce "Egzaminy". Natomiast egzaminy ustne z poszczególnych przedmiotów dla klasy II i III odbędą się stacjonarnie w szkole w/g harmonogramu podanego w zakładce "Egzaminy" w grupach 5-osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa w/g podanych list z kolejnością wejścia na egzamin.
Aby zachować bezpieczeństwo podczas stacjonarnych egzaminów ustnych musieliśmy przesunąć o tydzień egzaminy ustne klasy III. Proszę o przstrzeganie terminów egzaminów, godzin rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, godzin przekazywania prac pisemnych do nauczycieli.
Do szkoły na egzamin ustny przychodzimy 5 minut przed egzaminem w wyznaczonej kolejności w/g listy. 

                                                              Dyrektor

UWAGA SŁUCHACZE KL. II ZLO W NML- ODROBIENIE  ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z PRZYRODY:

Zajęcia lekcyjne z przyrody, które nie odbyły sie w sobotę 05.12.2020r. będą odpracowane w sobotę 12.12.2020r. w godz. 8,00 - 12,05.

                                                           Dyrektor

KOLEJNE PRZESUNIĘCIE TERMINU ZDAWANIA EGZAMINÓW WYRÓWNUJĄCYCH RÓŻNICE PROGRAMOWE:
W związku z przedłużeniem zdalnego nauczania w szkołach ponadpodstawowych do końca semestru 2020/21 termin zdawania egzaminów wyrównujących róznice programowe w ZLO w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim zostaje przesunięty na drugi semestr 2020/21. Dokładny termin zostanie podany w zależności od sytuacji pandemicznej.

                                                            Dyrektor

SPRAWDŻ POŁĄCZENIE Z PROGRAMEM OFFICE 365 TEAMS:
W związku z problemem logowania niektórych słuchaczy do programu Teams jaki wystąpił podczas zjazdu w dniach 07-08.11.2020r. bardzo proszę wszystkich słuchaczy ZLO w Iławie i NML o wcześniejsze sprawdzenie logowania do programu i połączenia z nauczycielem. Szczególnie proszę tych słuchaczy, którzy będą logować się do programu po raz pierwszy. Jeżeli wystąpi problem z logowaniem proszę tę informację przesłać na adres melowy do dyrektora szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                            Dyrektor

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ZLO W IŁAWIE I NML:

W związku z brakiem możliwości zapewnienia obsady nauczycieli na zajęcia lekcyjne        w dniu 14-15.11.2020r. zajecia lekcyjne zostają przesunięte o tydzień na dzień 21-22.11.2020r.
 (tak jak pierwotnie było planowane).

                                                               Dyrektor

NOWY PROGRAM OFFICE 365 TEAMS DO ZDALNEGO NAUCZANIA W IŁAWIE I NML:

W dniach 03-04.11.2020r. do wszystkich słuchaczy Zaocznego LO dla Dorosłych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim zostały wysłane dane do logowania do nowego programu do zdalnego nauczania Office 365 Teams. Proszę sprawdzić czy Państwo otrzymaliście nazwę użytkownika i hasło do tego programu. Jeżeli nie to proszę o kontakt z dyrektorem szkoły. Z nowego programu będzie można korzystać od najbliższego zjazdu tj. od 07-08.11.2020r.

                                                                 Dyrektor

INSTALACJA PROGRAMU ZOOM DO ZDALNEGO NAUCZANIA W IŁAWIE I NML:
W dniu dzisiejszym tj. 21.10.2020r. wysłałem Państwu na podane meile instrukcję instalacji programu ZOOM do zdalnego nauczania. Bardzo proszę o sprawdzenie szczególnie słuchaczy nowych z kl. II czy program ZOOM do Państwa dotarł. Jeżeli nie to proszę o informację zwrotna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Być może żle był podany przez Państwo adres meilowy w podaniu. Po zainstalowaniu programu ZOOM na swoim komputerze proszę czekać na przesłanie linku od nauczycieli z poszczegłólnych przedmiotów aby można było się z Państwem połaczyć. Planujemy zajęcia mieszanie przez program  ZOOM i drogą meilową.

                                                                   Dyrektor

PRZESUNIĘCIE TERMINU ZDAWANIA EGZAMINÓW WYRÓWNUJĄCYCH RÓZNICĘ PROGRAMOWE:W związku z wprowadzeniem w Zaocznym LO dla Dorosłych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim zdalnego nauczania termin zdawania egzaminów wyrównujących różnice programowe zostaje przesunięty z 14-15.11.2020r. na dzień 05-06.12.2020r.

                                                                   Dyrektor

UWAGA SŁUCHACZE ZLO W IŁAWIE I NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM:
Każdy słuchacz do czwartku 22.10.2020r. powinien skontaktować się droga meilową z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów celem sprawdzenia kontaktu meilowego z nauczycielem. Adresy meilowe nauczycieli podane są na stronie głównej.

                                                                   Dyrektor

PRZECHODZIMY NA ZDALNE NAUCZANIE W IŁAWIE I NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM:
W związku z tym, że Iława i NML znalazły się w strefie czerwonej pandemii od następnego zjazdu 24-25.10.2020r. zajęcia lekcyjne w Zaocznym LO dla Dorosłych w Iławie i NML będą prowadzone zdalnie w/g planu lekcji do 08.11.2020r. Nauka będzie prowadzona również drogą meilową (na meila podanego w podaniu). W związku z tym proszę mieć w/w godzinach lekcyjnych dostęp do internetu. Adresy melowe nauczycieli zostana wkrótce umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

                                                                    Dyrektor

ZMIANA TERMINU EGZAMINÓW WYRÓWNUJĄCYCH RÓŻNICE PROGRAMOWE:W związku ze zmianą terminu zjazdu w listopadzie 2020r. egzaminy wyrównujące różnice programowe odbędą się w dniach 14-15.11.2020r.

                                                                      Dyrektor

ZMIANA TERMINU ZJAZDU W  ZLO W IŁAWIE I NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM:
W związku z dostosowaniem godzin lekcyjnych w szkole do pracy nauczycieli zjazd           z dnia 21-22.11.2020r. zostaje przeniesiony na dzień 14-15.11.2020r.

                                                                       Dyrektor

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE  ZWIAZANE Z PANDEMIĄ:
1. do szkoły przychodzą tylko zdrowi słuchacze i nauczyciele,
2. do szkoły wchodzimy w maseczce,

3. dezynfekujemy dłonie,
4. w maseczce idziemy do wskazanej sali lekcyjnej,
5. po zajęciu miejsca w ławce zdejmujemy maseczkę,
6. podczs przerw na korytarzu nosimy maseczkę,
7. trzymamy 2 metrowy dystans społeczny.

                                                                          Dyrektor

 

PIERWSZE ZAJĘCIA LEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2020/21:
Pierwsze zajęcia lekcyjne po wakacjach dla słuchaczy Zaocznego LO dla Dorosłych            w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim rozpocznął się w dniach 19-20.09.2020r. o godz. 8,00.
Sprawdż terminy zjazdów w zakładce: "Informacje dla słuchaczy"


                                                                             Dyrektor

 

HARMONOGRAM WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA ZLO W NML KL. III:
Wręczenie świadectw ukończenia ZLO w NML kl. III odbędzie się w sobotę 06.06.2020r. od godz. 14,00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim ul. Działyńskich 14 w/g harmonogramu przesłanego na Państwa meile. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

 

                                                                              Dyrektor

HARMONOGRAM WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA ZLO W IŁAWIE  Kl. III:
Wręczenie świadectw ukończenia ZLO w Iławie kl. III odbędzie się w piątek 05.06.2020r.    od godz. 17,00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie ul. Wiejska 11 w/g harmonogramu przesłanego na Państwa meile. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

 

                                                                              Dyrektor

WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY KLAS III W IŁAWIE I NML:
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły klas III w Iławie i  Nowym Mieście Lubawskim planujemy na przełomie maja i czerwca 2020r. Ostateczny termin spotkania podamy             ok. 23-24.05.2020r. wtedy będziemy wiedzieć więcej co do dalszego funkcjonowania szkół. GRATULUJEMY WSZYSTKIM SŁUCHACZOM KLAS III UKOŃCZENIA SZKOŁY.

                                                                Dyrektor

 

UWAGA MATURZYŚCI ZLO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM:
Planowane są jeszcze w maju 2020r. dwa spotkania on-line z p. Karpińskim (matematyka)  i dwa spotkania z p. Żurańską (j. polski - trzeba skontaktować się meilowo z Panią i ustalić formę spotkania), aby lepiej przygotować się do egzaminów maturalnych. Terminy spotkań wyznaczą nauczyciele.

                                                                Dyrektor

 

TERMINY EGZAMINÓW DLA KLASY II ZLO W IŁAWIE I NOWYM MIEŚCIE LUBA:
W zakładce "EGZAMINY" znajdują się terminy egzaminów semestralnych kończących semestr IV   w roku szkolnym 2019/20. Egzaminy zostaną przeprowadzone zdalnie w terminie 30.05-06.06.2020r. (dokładne szczegóły tego egzaminu zostana przekazane droga meilową każdemu słuchaczowi). Udział w egzaminach semestralnych jest obowiązkowy dla każdego słuchacza.

                                                                  Dyrektor

 

UWAGA SŁUCHACZE KLASY II ZLO W NOWYM MIEŚCIE LUBA:                                                  Ponownie pilnie proszę słuchaczy klasy II (tych co nie przesłali) o przesłanie nr tel. i adresów meilowych na szkolnego meila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do tej pory taką informację przesłała nam tylko połowa grupy.

                                                                  Dyrektor

UWAGA SŁUCHACZE KLASY II ZLO W IŁAWIE:
Proszę pilnie skontaktować się drogą meilowa z nauczycielem języka angielskiego celem otrzymania materiałów do nauki.

                                                                    Dyrektor

 

DALSZE PRZEDŁUŻENIE ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ W POLSCE DO 24 MAJA 2020R.:
Odwołanie zajęć lekcyjnych zostało przedłużone do 24.05.2020r. Egzaminy maturalne rozpoczną się od 08.06.2020r.

                                                                     Dyrektor

UWAGA SŁUCHACZE KLASY II SEM. IV ZLO z NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO:
Proszę wszystkich słuchaczy klasy II sem. IV  z ZLO Nowego Miasta Lubawskiego o przesłanie swoich numerów tel. i adresów meilowych na szkolnego meila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Meile i nr tel. mogą być potrzebne do zaliczenia semestru IV drogą meilową. 

                                                                   Dyrektor

OPŁATY ZA NAUKĘ W SZKOLE:
Czesne za naukę za kolejne miesiące w roku szkolnym 2019/20 proszę wpłacać na konto szkolne podane w zakładce "Opłaty ZLO".

                                                                     Dyrektor

OBOWIĄZEK SŁUCHACZY DO KONTAKTU Z NAUCZYCIELAMI:
Dyrekcja Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim przypomina o obowiązku słuchaczy do kontaktu meilowego z nauczycielami    z poszczególnych przedmiotów. Słuchacze, którzy nie skontaktują się i nie wykonają zadań przekazanych przez nauczycieli będą mieli problem z zaliczeniem semestru. W związku  z tym proszę o jak najszybszy kontakt meilowy z nauczycielami.

                                                                           Dyrektor

ODWOŁANIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH PRZEDŁUŻONE DO 26.04.2020R.
Odwołanie zajęć lekcyjnych zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020r. Egzaminy maturalne planowane są na czerwiec 2020r. Dokładna data przeprowadzenia egzaminów maturalnych podana zostanie 3 tygodnie przed terminem.

                                                                            Dyrektor

 

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY ZLO W IŁAWIE I NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM:
Każdy słuchacz ma obowiązek do 17.04.2020r. (piątek) skontaktować sie meilowo z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów. Od 18.04.2020r. (sobota) nauczyciele będą przesyłać zgłoszonym słuchaczom zadania do nauki. Po wykonaniu zadania słuchacz przesyła do nauczyciela zwrotną informację.                     Meile do nauczycieli podane są na stronie głównej.

                                                                               Dyrektor

UWAGA MATURZYŚCI Z ZLO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM :
Po świętach Wielkanocnych w wekeendy planujemy lekcje on-line z matematyki.
Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci do udziału w tych zajęciach i warunki techniczne: komputer z kamerką i dobry internet. Do udziału w tych zajęciach proszę zadeklarować się bezpośrednio do p. Karpińskiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub do Dyrektora  (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do dnia 07.04.2020r. (wtorek).

                                                                               Dyrektor

UWAGA SŁUCHACZE KL. II I III Z NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO:
Aby mieć bezpośredni kontakt z nauczycielem matematyki p. Karpińskim każdy słuchacz  ma obowiązek do 07.04.2020r. (wtorek) skontaktować się z nauczycielem meilowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem otrzymania zadań do rozwiązania. Rozwiązanie zadań ma charakter ćwiczeń  i utrwalenia materiał i nie jest formą zaliczenia pracy kontrolnej.

                                                                                 Dyrektor

ODWOŁANIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH:
W zwiazku z przedłużeniem decyzji o zamknięciu szkół w Polsce do Świąt Wielkanocnych. Dyrekcja Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zajęcia lekcyjne do Świąt Wielkanocnych są ODWOŁANE. Jednocześnie proszę wszystkich słuchaczy o wejście w zakładkę "ZADANIA DLA WSZYSTKICH", w której znajdują się przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów zakresy tematów do samodzielnej nauki oraz PORADNIK - KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ. Proszę również śledzić na bieżąco szkolną stronę internetową, gdzie będą przekazywane dalsze informacje.

                                                                                  Dyrektor

ODWOŁANIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z POWODU ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ W POLSCE:
W związku z podjeciem decyzji o zamknięciu szkół w Polsce na dwa tygodnie. Dyrekcja Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zajęcia lekcyjne z dnia 21-22.03.2020r. zostają ODWOŁANE  i przesunięte na dzień 28-29.03.2020r. Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji w Polsce. Proszę śledzić szkolną stronę internetową bo tam będą podawane bieżące informacje dotyczące dalszych zajęć lekcyjnych.

                                                                                     Dyrektor

ZAKOŃCZENIE NAUKI KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2019/20:
Uroczyste zakończenia nauki klas III i wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się       w następujących terminach:
- klasa III ZLO w Nowym Mieście Lubawskim - 24.04.2020r. /piątek/ o godz. 15,30 w auli
- klasa III ZLO w Iławie - 25.04.2020r. / sobota/ o godz. 11,00 w auli.

UWAGA MATURZYŚCI 2020R.
Spotkanie informacyjne dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych - maj 2020r. odbędzie się w następujących terminach:
- ZLO Nowe Miasto Lubawskie - 08.03.2020r. /niedziela/ o godz. 11,20
- ZLO Iława - 08.03.2020r. /niedziela/ o godz. 13,00
OBECNOŚĆ MATURZYSTÓW OBOWIĄZKOWA.

 TERMINY MATUR PRÓBNYCH 2020r.
Matury próbne 2020r. odbędą sie w następujących terminach:
ZLO w Iławie:
- matematyka - 22.02.2020r.
- język polski - 23.02.2020r.
- język angielski - 07.03.2020r.
ZLO w Nowym Mieście Lubawskim:
- matematyka - 22.02.2020r.
- język polski - 23.02.2020r.
- język angielski - 07.03.2020r.
OBECNOŚĆ MATURZYSTÓW OBOWIĄZKOWA.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH ZA III I V SEM. 2019/20:
Egzaminy poprawkowe za III i V sem. 2019/20 odbędą się w następujacych terminach:
1. ZLO w Iławie - 22-23.02.2020r.
2. ZLO w Nowym Mieście Lubawskim - 22-23.02.2020r.
OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA. JEŻELI SŁUCHACZ NIE PRZYSTĄPI             DO EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I ICH NIE ZDA ZOSTANIE SKREŚLONY Z LISTY SŁUCHACZY.

ROZPOCZĘCIE NAUKI W IV i VI SEM. 2019/20:
Pierwsze zajęcia lekcyjne w sem. IV i VI  2019/20 dla słuchaczy ZLO w Iławie i ZLO w Nowym Mieście Lubawskim odbędą się 08-09.02.2020r.

UWAGA SŁUCHACZE KL. II i III ZLO W IŁAWIE:
Uległy zmianie terminy egzaminów pisemnych w dniu 11.01.2020r. i 12.01.2020r. z j. polskiego        i j. angielskiego. Proszę sprawdzić terminy egzaminów.

UWAGA MATURZYŚCI Z NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO:
W sobotę 14.12.2019r. w godz. 8,00 - 11.10 zajęcia lekcyjne z matematyki będą dla maturzystów. Jeżeli pozostali słuchacze z klasy III chcą uczestniczy w tych zajęciach                  to serdecznie zapraszamy.

WYRÓWNANIE RÓŻNIC PROGRAMOWYCH :
- ZLO Iława kl. II i III - 23-24.11.2019r. w/g harmonogramu
- ZLO Nowe Miasto Lubawskie kl. II- 23-24.11.2019r.
w/g harmonogramu
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

PIERWSZE ZAJĘCIA LEKCYJNE PO WAKACJACH W ROKU SZKOLNYM 2019/20:
Pierwsze zajęcia lekcyjne po wakacjach w roku szkolnym 2019/20 rozpocznął sie w następujacych terminach:
- ZLO Nowe Miasto Lubawskie - 21.09.2019r. /sobota/ godz. 8,00 kl. II i III
- ZLO Iława - 21.09.2019r. /sobota/ godz. 9,30 kl. III, 28.09.2019r. /sobota/ o godz. 8,00 kl. II

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE ZE SŁUCHACZAMI INAUGURUJĄCE ROK SZKOLNY 2019/20:

Spotkania organizacyjne ze słuchaczami Zaocznego LO dla Dorosłych zaczynającymi naukę  w roku szkolnym 2019/20 odbędą się w następujacych terminach:
- Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 14 (budynek SP3) - 13.09.2019r. /piątek/                 godz.16,30 /sala nr 18  I piętro/.
- Iława ul. Wiejska 11 (budynek SP5) - 21.09.2019r. /sobota/ godz. 9,00 - sala 204
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.


Polub nas na Facebook'u

CEZ Iława

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

14-202  IŁAWA

ul. Wiejska 11

tel.: 603 773 208, 605 599 430

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.