cez

CEZnazwa

CEZ Iława

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W 1,5 ROKU (LO)

 

CENTRUM  EDUKACJI  ZAWODOWEJ

U nas ukończysz liceum ogólnokształcące dla dorosłych w ciągu 1,5 roku  nauki w systemie eksternistycznym

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINACH EKSTERNISTYCZNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 542) egzaminy eksternistyczne zostały włączone do zewnętrznego systemu egzaminowania.

  • Egzaminy będą, więc organizowane i przeprowadzane w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
  • Arkusze egzaminacyjne dla zdających dany przedmiot będą jednakowe w całym kraju.
  • Prace egzaminacyjne zdających będą sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. Egzaminy eksternistyczne, jako sposób uzyskiwania świadectwa ukończenia szkoły, zostały ograniczone do zakresu szkół ogólnokształcących, tj. liceum ogólnokształcącego , gimnazjum i sześcioletniej szkoły podstawowej.

Warunki przystąpienia do egzaminów eksternistycznych

Do egzaminów eksternistycznych mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat:

  • z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może przystąpić osoba, która ma świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wymagania egzaminacyjne

Zakres wymagań egzaminacyjnych wyznaczają standardy egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowane w Rozporządzeniu  z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Standardy są zgodne z podstawą programową dla poszczególnych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego. Do egzaminu z każdego przedmiotu zostały przygotowane informatory, w których znajdują się akty prawne będące podstawą przygotowania i przeprowadzania egzaminu, standardy wymagań egzaminacyjnych z komentarzem w postaci uszczegółowionych wymagań, opis egzaminu, opis arkuszy egzaminacyjnych, przykładowe arkusze egzaminacyjne i zasady ich oceniania. W przypadku języka polskiego podano również wykaz lektur obowiązujących na egzaminie.

Forma egzaminu

Egzaminy eksternistyczne ze wszystkich przedmiotów mają wyłącznie formę pisemną. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający zadania różnego typu: zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda - fałsz, na dobieranie) oraz zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi, zadania z luką, zdania rozszerzonej odpowiedzi). W arkuszach z przedmiotów humanistycznych znajduje się również zadanie rozszerzonej odpowiedzi, tzn. zadanie wymagające napisania dłuższej, spójnej wypowiedzi na podany w arkuszu temat.

Organizacja egzaminów eksternistycznych

Egzamin eksternistyczny z danego przedmiotu będzie się odbywał w całym kraju tego samego dnia,   o tej samej godzinie, a zdający otrzymają ten sam arkusz egzaminacyjny. Egzaminy będą przeprowadzane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października   oraz  w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.

Harmonogram

Przeprowadzania egzaminów ogłasza Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 15 dni przed rozpoczęciem sesji. Egzaminy eksternistyczne będzie można zdawać przez 2 lata. W wyjątkowych wypadkach można starać się o przedłużenie okresu zdawania egzaminów. Wniosek w tej sprawie rozpatruje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej będzie sprawdzana tożsamość zdających, dlatego należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Arkusze egzaminacyjne

W arkuszach znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym zadaniu zamieszczona zostanie informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać za poprawne rozwiązanie zadania. Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń, ostatnia - kartę odpowiedzi, którą wypełnia tylko egzaminator. Arkusze egzaminacyjne będą kodowane zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Prace egzaminacyjne będą sprawdzali, stosując jednolite dla całego kraju kryteria oceniania, zewnętrzni egzaminatorzy wpisani do ewidencji okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu będą komunikowane w skali stopni szkolnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Aby zdać egzamin z danego przedmiotu należy otrzymać przynajmniej stopień dopuszczający, czyli uzyskać z egzaminu minimum 15 punktów. Prace egzaminacyjne będą oceniane w punktach, które zostaną przeliczone na stopnie szkolne. Przeliczenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie na stopień.

Nazwa stopnia / progi punktowe :    

stopień celujący  (6)  - od 93% - do 100% punktów                                                                                                      

stopień bardzo dobry (5)    – od 78% - do 92%  punktów                                                                                            

stopień dobry  (4)  - od 62% - do 77%   punktów                                                                                                           

stopień dostateczny (3)      - od 46% - do 61%   punktów                                                                                             

stopień dopuszczający (2) – od 30% - do 45%   punktów                                                                                            

stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów

 

Wyniki egzaminów ustalone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej są ostateczne (art. 9c, ust.2a. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy w systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 80, poz. 542).

Warunki otrzymania świadectwa

Świadectwa ukończenia danego typu szkoły wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna, gdy zdający spełnią formalne warunki, czyli uzyskają pozytywne wyniki z egzaminów z zakresu wybranego typu szkoły. Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego należy zdać egzaminy  z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna.

Tryb odwoławczy

Jeżeli zdający egzamin eksternistyczny uznał, że zostały naruszone procedury przeprowadzenia egzaminu, może w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu złożyć odwołanie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.

Unieważnienia egzaminu

Egzamin może być unieważniony w dwóch przypadkach: gdy zespół nadzorujący przebieg egzaminu stwierdzi, że zdający swoim zachowaniem zakłóca egzamin, np. niesamodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne, przeszkadza innym zdającym, nie przestrzega zakazu wniesienia na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego (wówczas egzamin unieważnia przewodniczący zespołu nadzorującego) oraz gdy egzaminator podczas sprawdzania stwierdzi, że praca egzaminacyjna jest niesamodzielna, np. jest plagiatem jakiejś publikacji lub taka sama jak innego zdającego (w tych przypadkach unieważnienia dokonuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej).

Miejsce zdawania egzaminów

Słuchacze zdają egzaminy  w :

  • OKE Łomża   – Iława, Nowe Miasto Lubawski

 

OFERTA

CENTRUM EDUKACJI  ZAWODOWEJ

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0603773208, 0605599430

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE  W  1,5  ROKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                             DLA  DOROSŁYCH

Semestr I

 

PRZEMIOT NAUCZANIA

LICZBA GODZIN

1. J. polski

50

2. Geografia

30

3. Podstawy przedsiębiorczości

20

4. Wiedza o społeczeństwie

20

 

Razem: 120

 

 

 

Semestr II

 

PRZEMIOT NAUCZANIA

LICZBA GODZIN

1. Biologia

30

2. Chemia

30

3. Historia

40

4. Informatyka

20

 

Razem: 120

 

 

 

 

 Semestr III

1. Matematyka - 50 godz.
2. Fizyka - 30 godz.
3. Język obcy - 40 godz.
    RAZEM: 120 godz.

UWAGI:

1. Program nauczania oparty jest na  podstawie programowej liceum ogólnokształcącego.                                                                                                                   2. Naukaz  każdego przedmiotu kończy się egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.                                                                                                          3. Obowiązują egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów.                                         4. Nauczyciele opracowują rozkład materiału nauczania, wskazują materiały pomocnicze i podręczniki. Prowadzą wykłady dwa weekendy w miesiącu  (sobota - niedziela w godz. 8,00-14,30)

DOKUMENTY:                                                                                                                                                                    

- podanie CEZ (druk w sekretariacie)                                                                                                                                                                     - świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej                                                                 

- kserokopia dowodu osobistego                                                                                                                                                                                                                                        - wniosek o dopuszczenie do egzaminów                                                                                                                                                                                                                                - pisemna informację, z których przedmiotów słuchacz będzie zdawał egzaminy                                                                                                                                                                      

- dowód wniesienia opłaty za egzaminy, albo wniosek o zwolnienie z opłat

 

 

 

  

 
Polub nas na Facebook'u

CEZ Iława

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

14-202  IŁAWA

ul. Wiejska 11

tel.: 603 773 208, 605 599 430

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.